Schakelklassen (LAN)

Onderwijs aan kinderen die geen Nederlands spreken: leerplichtinge anderstalige nieuwkomers (LAN)


Op OBS De Notenkraker bieden wij een tijdelijke opvang voor kinderen die uit het buitenland komen en nog niet voldoende Nederlands spreken om deel te kunnen nemen aan het onderwijs in een reguliere klas. De leerlingen wonen in Hoogvliet of Pernis. Ouders melden hun kind aan. Ook kan het gebeuren dat ouders doorgestuurd zijn door een school uit Hoogvliet of Pernis. Na de tijdelijke opvang gaan deze leerlingen meestal terug naar de school waar ouders hun kind eerst hadden aangemeld.

Op OBS De Notenkraker hebben we 3 LAN groepen, LAN groep a, LAN groep b en LAN groep c. In verband met beschikbare ruimte en personele bezetting zijn de groepen b en c samengevoegd. Naast de leerkracht werkt een fulltime onderwijsassistent.

Wij bieden leerlingen een programma op maat voor een periode van 40 weken of indien nodig verlengen wij de periode tot maximaal 80 weken. Het programma dat de kinderen krijgen aangeboden bestaat uit woordenschat, technisch lezen, spelling, begrijpend lezen en rekenen.

Onder 'nieuwkomers' verstaan we kinderen van zes jaar en ouder die uit het buitenland naar Nederland komen op een leeftijd waarop ze naar Nederlandse maatstaven leerplichtig zijn.


Criteria voor plaatsing

* Het gaat om leerplichtige nieuwkomers in de basisschoolleeftijd (6 jaar tot 11½).

* De leerplichtige nieuwkomer dient korter dan anderhalf jaar in Nederland te wonen.

* De leerplichtige nieuwkomer beheerst niet of nauwelijks de Nederlandse taal.


Instroom

Naast het plaatsen in een LAN groep op grond van hun leeftijd, plaatsen we de leerlingen ook nog in één van de vier volgende categorieën:

* Cat 1: instroom groep 3

* Cat 2: geletterd in Latijns schrift

* Cat 3: geletterd in een niet verwante taal

* Cat 4: niet geletterd; analfabeet

 

Dit is nodig om te voorspellen in welk tempo de leerling de leerlijnen per vakgebied gaat doorlopen, uitgaande van een gemiddelde intelligentie. Voor elke leerling wordt een ontwikkelingsperspectief (OPP) gemaakt. De vakgebieden die meegenomen worden in het OPP zijn: woordenschat, technisch lezen, spelling, begrijpend lezen en rekenen.

 

Uitstroom

Gedurende het hele jaar kunnen leerlingen instromen. Uitstromen naar een reguliere groep van de Notenkraker of naar een reguliere groep op de school waar ouders oorspronkelijk hadden aangemeld, gebeurt twee keer per jaar.

* Bij de overgang naar een nieuw schooljaar (augustus/september)

* Na 20 weken in het schooljaar (eind januari/begin februari)

 

Voor de overdracht naar een reguliere groep of voortgezet onderwijs wordt het document OPP gebruikt.
 


Plezier in leren als energiebron

Neem contact op